���������� ������������-�������� ������
�������� 12 2024
������ �����

Малюнок-панорама Києва Абрама Вестерфельда (1651 р.)


Íàòèñí³ñòü äëÿ çá³ëüøåííÿ


Ïîäÿêà çà ìàòåð³àë Áîãäàíó Áåðåçåíêó (Êè¿â)ϳ
ֳ

Року Божого 1520-го в родині заможного українського князя Івана Вишневецького народився син, якого назвали Дмитром. Через півстоліття йому судилося увійти до вітчизняної історії під легендарним іменем козака Байди. Його батько походив від туровсько-пінських князів Рюриковичів і на час народження сина виконував обов'язки прикордонного старости Великого князівства Литовського. Мати Дмитра, Анастасія Семенівна Олізар, вела свій родовід від знатних князівських родин з Албанії, Молдавії та Сербії.

- Haidamaka